Cơ hội mới
2.5 tỷ/tổng diện tích
25/06/2016
23500000
25/06/2016
16500000
25/06/2016
179000000 VNĐ/Tổng diện tích
25/06/2016
68,000,000VND
25/06/2016
10300000000 VNĐ/Tổng diện tích
25/06/2016
10300000000 VNĐ/Tổng diện tích
25/06/2016
3950000000 VNĐ/Tổng diện tích
25/06/2016
3950000000 VNĐ/Tổng diện tích
25/06/2016